Downloadsf.com

Användaravtal för Downloadsf Downloader
Läs och acceptera detta licensavtal innan du installerar och använder programvaran. Om du är en individ måste du vara myndig eller ha förälders medgivande. Om du handlar för ett företags räkning måste du ha fullständig fullmakt att ingå detta avtal i företagets namn. Genom att klicka på knappen 'Nästa' (eller motsvarande) nedan kommer du att uttrycka ditt godkännande av detta avtal.
1. Syfte och tekniska sammanhang
Downloadsf Downloader är ett körbart Windows-program som gör att du kan ladda ned datorprogram.
Implicit accepterar du villkoren häri och att du känner till Downloadsf Downloader när du kör Downloadsf Downloader. Remmert Marketing förbehåller sig rätten att då och då uppdatera och ändra denna programvarulicens.
Dessutom, om ett sponsrat erbjudande om programvara som till exempel ett verktygsfält erbjuds kommer det att ändra användarens hemsida, standardinställningar för sökning och trafik vid 404-fel om användaren skulle välja detta alternativ. Downloadsf Downloader kör installationen av de nedladdade programvaruprodukterna.
Downloadsf Downloader installeras inte på användarens dator och användaren måste manuellt ta bort Downloadsf Downloaders körbara fil.
2. Copyright
Remmert Marketing är ensam ägare av upphovsrätten till Downloadsf Downloader.
Remmert Marketing är ensam ägare till Downloadsf Downloaders handelsnamn, upphovsrätt och distributionsrättigheter. Denna upphovsrätt inkluderar ”utseendet och känslan” hos programvaran Downloadsf Downloader. Detta avtal är en licens för att använda Downloadsf Downloader och innebär inte en överföring av äganderätten till detta.
Du får inte ändra, bakåtkompilera, demontera eller dekompilera Downloadsf Downloader.
Ett brott mot någon av bestämmelserna eller villkoren i detta licensavtal skall anses vara ett brott mot detta avtal.
3. Garantier och ansvar
Du ska använda Downloadsf Downloader enligt villkoren häri. Remmert Marketing ska inte hållas ansvariga för några skador som härrör från din användning av Downloadsf Downloader i strid med dessa licensvillkor.
Utöver det lagstadgade ansvar som anges i konsumentlagstiftningen befriar du Remmert Marketing från något ansvar som följer av ett felaktigt användande av Downloadsf Downloader eller fel hos Downloadsf Downloader som följd av det sätt som du använt programvaran på. Sagda befrielse från ansvar skall omfatta Remmert Marketing s anställda och ledning.
Remmert Marketing anser inte att denna licens att använda Downloadsf Downloader inkräktar på tidigare avtal eller gällande lagstiftning.
Remmert Marketing garanterar att Downloadsf Downloader inte är spionprogram eller annonsprogram. Remmert Marketing garanterar också att Downloadsf Downloader inte visar popup-fönster eller samlar in användarens personuppgifter.
Remmert Marketing garanterar inte tillgänglighet, kontinuitet eller felsäker funktion hos Downloadsf Downloader. Därför omfattar denna garanti, i den mån lagen tillåter, inte några skador som härrör från bristen på tillgänglighet eller avbruten funktion hos Downloadsf Downloader eller andra tjänster som aktiverats av den.
Remmert Marketing tar inte ansvar i händelse av oförutsebara omständigheter eller force majeure. På samma sätt skall Remmert Marketing inte hållas ansvariga för eventuella orsaker bortom rimlig kontroll så som virus eller inblandning av tredje part.
Du skall inte hålla Remmert Marketing ansvarigt för immateriella rättigheter, distributionsrättigheter, integritet, kvalitet eller utförande av de datorprogram som laddas ned med Downloadsf Downloader.
Du uppger att du är medveten om att Remmert Marketing kanske inte har någon relation till ägarna av de datorprogram som du laddar ner. Du skall inte hålla Remmert Marketing ansvariga för några anspråk mot dig för din användning eller innehav av produkter som laddats ned med Downloadsf Downloader inklusive, men inte begränsat till, anspråk gällande förtal, kränkningar av publicitet eller dataskyddsrättigheter, immateriella rättigheter, varumärkesrättigheter eller några andra anspråk eller klagomål när det gäller innehåll, kvalitet eller funktion hos nämnda programvara.
4. Giltighet
Detta avtals giltighetstid inleds med ditt godkännande därav. Remmert Marketing skall ha rätt att begränsa, suspendera eller säga upp detta avtal enligt eget gottfinnande antingen till fullo eller delvis, när som helst och av vilken anledning som helst utan förvarning eller ansvar.
Detta avtal, och därmed licensen, upphör det ögonblick då du deltar i ett brott mot villkoren häri. Du måste radera alla kopior av Downloadsf Downloader i din ägo vid den tidpunkt då detta avtal upphör.
5. Användning av spårning
Remmert Marketing använder cookies och IP-spårning. Remmert Marketing s programvara och Remmert Marketing s webbplats trafikanalyserare använder cookies och IP-spårning för att samla in uppgifter för statistiska ändamål inklusive: datum för första besök, datum för senaste besök, URL och domän, webbläsare och skärmupplösning.
Reklamen på Remmert Marketing s webbplatser inkluderar Google AdSense, ett system som använder cookies för att visa reklaminnehåll relaterat till sidor som visats av användaren.
Användaren är fri att avaktivera och/eller eliminera cookies genom att följa instruktionerna för webbläsaren.
Integritetspolicyer:
Google Analytics: http://www.google.com/intl/en_ALL/privacypolicy.html
Google Privacy: http://www.google.com/policies/privacy/
Remmert Marketing spammar inte och hanterar endast data som tillhandahålls av användarna via elektroniska formulär som finns på webbplatsen eller via e-postmeddelanden.
Remmert Marketing spårar pseudonymiserad information så som:
ditt användar-ID vilket är en unik ID-kod som genereras första gången du kör Downloadsf Downloader;
Fil-ID, vilket är det program som användaren vill ladda ned;
URL för hemsidan som du kom ifrån;
Downloadsf Downloader-version, API-version;
Ett hash-värde baserat på IP-adressen
i syfte att kontrollera rätt utförande av programvaran och analysera eventuella fel som inträffade. Denna information lagras för statistiska ändamål på servrar som kontrolleras av Remmert Marketing .
6. Tillämplig lag och jurisdiktion
Denna programvarulicens och utförandet av Downloadsf Downloader skall regleras av lagarna i Tyskland i sin helhet. För alla tvister som härrör från dessa licensvillkor eller utförandet av Downloadsf Downloader skall parterna underkasta sig domstolarnas behörighet och staden Hamburgs domstol.
Uppdaterad: 17 januari 2014